Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI

Čl. I. Úvodní ustanovení

Společnost Heranel s.r.o.. se sídlem v Praze, Řehořova 27/44, Žižkov, 130 00, IČO: 28984358 (dále také jen jako „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako našeho zákazníka, zaměstnance, dodavatele apod. informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké druhy informací a osobních údajů získáváme;
2. Pro jaké účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a informacemi a komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
5. Jaké jsou Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů a informací.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část těchto zásad ochrany osobních údajů vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na emailové adrese mamasoapcz@gmail.com

Čl. II. Rozsah zpracování osobních údajů

Informace a osobní údaje získáváme primárně pro účely řízení naší činnosti a vztahů s Vámi – zákazníky, zaměstnanci, pacienti apod. Informace můžeme získávat i pro účely naplnění legislativních požadavků, zdokonalování námi poskytovaných produktů nebo služeb, jakož i v zájmu vyřešení právních a/nebo obchodních záležitostí nebo sporů.

Pokud vstupujete do interakce se společností Heranel s.r.o., můžeme vás požádat o určité údaje nebo je získat.

Když se na nás obracíte, obecně můžete být požádáni o sdělení/vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) adresa bydliště,
c) telefonní číslo,
d) emailová adresa,
e) případně jiné identifikační údaje.

2 Údaje se obecně získávají přímo od Vás jako jednotlivce prostřednictvím elektronických prostředků, jako je internetová stránka, formuláře a e-maily nebo prostřednictvím telefonických hovorů s Vámi, případně jinými způsoby komunikace (včetně komunikace na sociálních sítích Facebook, Instagram a dalších). Někdy Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace, a to zejména v případech, kdy nahlašujete problémy s našimi službami nebo když Vás žádáme o vyplnění průzkumů, dotazníků a poskytnutí písemné zpětné vazby, které používáme za účelem monitorování kvality a na výzkumné účely. Samozřejmě máte právo zvolit si, zda nám poskytnete osobní údaje a umožníte nám identifikovat Vás. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám osobní údaje, které od Vás požadujeme, je možné, že Vám nebudeme schopni poskytnout služby, které od nás žádáte.

V závislosti na možnostech, které jste zvolili ohledně nastavení na stránkách různých sociálních sítí a nastavení na našich stránkách, mohou být také se společností Heranel s.r.o. sdíleny určité osobní údaje o vašich aktivitách online a profilech na sociálních sítích (např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, komentáře, které jste zveřejnili apod.).

Kromě toho můžeme také prostřednictvím souborů cookie nebo podobných postupů shromažďovat osobní údaje, které mimo jiné zahrnují:

• vaši IP adresu,
• vaše ID souborů cookie,
• váš webový prohlížeč,
• vaše umístění,
• webové stránky, které navštěvujete na našem webu,
• reklamy, které jste shlédli nebo jste na ně kliknuli,
• apod.

Čl. III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme předně k tomu, abychom plnili smlouvy uzavřené s Vámi, případně abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k výše uvedenému účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo nebo emailovou adresu, případně jiné Vaše identifikační údaje můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, avšak výhradně na základě Vámi výslovně uděleného souhlasu, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat. Naše společnost si zakládá na tom, že bez Vašeho svobodného souhlasu od nás nebudete dostávat marketingová obchodní sdělení. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.

Čl. IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Zaručujeme Vám bezpečnost nakládání s Vašimi osobními údaji a informacemi, zamezení neoprávněnému přístupu k nim a jejich neoprávněnému poskytnutí a máme zavedené materiální, technické a organizační postupy na zabezpečení jejich ochrany. Všechny poskytnuté údaje jsou uloženy v zabezpečeném a přiměřeném systému nebo archívu, který zodpovídá obchodním a zpracovatelským potřebám. Údaje jsou uloženy v elektronické nebo papírové podobě, přičemž v každém případě byly zavedeny záruky za účelem ochrany osobních údajů a informací před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Naše společnost si pečlivě vybrala své subdodavatele a uzavřela s nimi příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, aby zabezpečila přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Osobní údaje mohou být předány:

- naší externí účetní a daňové společnosti,
- naší externí IT společnosti, která nám poskytuje serverové, webové, cloudové a další IT služby,
- našemu externímu právnímu poradci.

Ve vztahu k Vám a k ochraně osobních údajů naše společnost vykonává veškeré povinnosti a práva, která je z hlediska ochrany osobních údajů pro Vás kontaktním místem.


Čl. V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše zboží a služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikvidujeme, a to jak ty listinné, tak elektronické.

Snažíme se uchovávat jen takové informace, které jsou přesné, aktuální a relevantní. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím dostupných kanálů, abychom učinili příslušné kroky na nápravu.

Čl. VI. Používání cookies

Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Ukládají se do nich Vaše přihlašovací údaje, údaje o nastavení, která používáte na naších stránkách. Dále používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Většina prohlížečů cookies automaticky 4 akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


Čl. VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu osobních údajů;
c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
e) právo na přenositelnost osobních údajů;
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese mamasoapcz@gmail.com. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
(iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud:

(i) popíráte přesnost osobních údajů,
(ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
(iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano,
(iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, viz dále.

V takovém případě můžeme mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali Vašemu jinému správci. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u nás podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2021.